48-ാമത് സംസ്ഥാന ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on