48-ാമത്‌ സംസ്ഥാന പുരസ്ക്കാര സമര്‍പ്പണം & രാജാ രവിവര്‍മ്മ കലാകേന്ദ്രം ശിലാസ്ഥാപനം, കിളിമാനൂര്‍

Submitted by Secretary on