സ്‌റ്റേറ്റ് എക്സിബിഷന്‍ 2018-19 കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സെലക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റ്