സ്റ്റേറ്റ് എക്‌സിബിഷന്‍ 2019-20 സ്‌കള്‍പ്ച്ചര്‍, പെയിന്റിങ് - സെലക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു