സോമനാഥ് ഹോര്‍- ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റുകളുടെ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

സോമനാഥ് ഹോര്‍

ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റുകളുടെ പ്രദര്‍ശനം

2017 ജൂലൈ 3 - 15
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, തൃശൂര്‍