സുഷമന്‍ കടവില്‍ - ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

സുഷമന്‍ കടവില്‍ - ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം
2018 സെപ്തംബര്‍ 30 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 6 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സര്‍വ്വകലാ ശാല,
കാലടി