സാരാംശം - സംഘചിത്രപ്രദര്‍ശനം - രമേഷ് കുഞ്ചന്‍, ഷൈനി സുധീര്‍, ശാക്കിര്‍ എറവക്കാട്