സനേഷ് കൊല്ലനാണ്ടി - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

സനേഷ് കൊല്ലനാണ്ടി - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം
2018 ഒക്ടോബര്‍ 1 - 7
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
തലശ്ശേരി