സഞ്ചരിക്കുന്ന ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറിയ്‌ക്കുവേണ്ടി വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി നിര്‍മ്മിച്ച്‌ ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടര്‍ ഫോം

സഞ്ചരിക്കുന്ന ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറിയ്‌ക്കുവേണ്ടി വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി നിര്‍മ്മിച്ച്‌ ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടര്‍ ഫോമും വിശദാംശങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌.