സംസ്ഥാന പുരസ്ക്കാര സമര്‍പ്പണവും സംസ്ഥാന ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനവും