സംഘ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം - അനില്‍ കെ.വി., ദേവന്‍ മടങ്ങര്‍ലി, ജോണ്‍സണ്‍ എം.കെ.

Submitted by Secretary on

Sensing the Land
SPACE and
memorabilia

സംഘ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം
അനില്‍ കെ.വി., ദേവന്‍ മടങ്ങര്‍ലി, ജോണ്‍സണ്‍ എം.കെ.
2021 മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ 31 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, കോഴിക്കോട്‌