സംഘ ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം - 'ബ്ലെന്‍ഡഡ് ഇന്‍ മൈന്‍ഡ്'

Submitted by Secretary on

 

സംഘ ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം
'ബ്ലെന്‍ഡഡ് ഇന്‍ മൈന്‍ഡ്'
മുകുന്ദന്‍ എ.വി., അനിത ടി.കെ., സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി
നവംബര്‍ 3 മുതല്‍ 9 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, തൃശൂര്‍