സംഘ ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം - കെ.എ.ദേവദാസ്, കെ.രാജലക്ഷ്മി, കെ.ടി.മത്തായി

Submitted by Secretary on

സംഘ ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം - കെ.എ.ദേവദാസ്, കെ.രാജലക്ഷ്മി, കെ.ടി.മത്തായി

ചിത്രശാല ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍

  2018 നവംബര്‍ 24 - 30