സംഘ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം -അക്ഷയ് എന്‍.പി., ധ്രുവരാജ് എന്‍.വി., ക്രിസ്തിക ലക്ഷ്മി ഐ.ജെ.

Submitted by Secretary on

സംഘ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം -
അക്ഷയ് എന്‍.പി., ധ്രുവരാജ് എന്‍.വി., ക്രിസ്തിക ലക്ഷ്മി ഐ.ജെ.
2019 ഒക്ടോബര്‍ 8 - 14
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി,
കോഴിക്കോട്.