സംഘ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

Five
Sculptors

അഞ്ച്
ശില്പികള്‍

സംഘ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

സജിത് സുഗതന്‍, സബിത കെ., വെങ്കിടേശ്വരന്‍ എസ്.ബി., രമേഷ് ആര്‍., അജി എസ്. ധരന്‍

2017 ഡിസംബര്‍ 5-12
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതിഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം