സംഘചിത്ര പ്രദര്‍ശനം - ഒരു തവള ഒരു മുതല ഒരു ഞൗഞ്ഞി

Submitted by Secretary on

സംഘചിത്ര പ്രദര്‍ശനം
ഒരു തവള ഒരു മുതല ഒരു ഞൗഞ്ഞി

2018 ആഗസ്റ്റ് 7-12
ഉദ്ഘാടനം ആഗസ്റ്റ് 7 വൈകിട്ട് 5ന്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി - കോഴിക്കോട്

സുഗിന്‍ എസ്.എസ്., മിബിന്‍, സുനീഷ് എസ്.എസ്.