സംഘചിത്രപ്രദര്‍ശനം - ദേവു ജി.ആര്‍, ജെയിംസ്‌മോന്‍ പി.സി., രാഹുല്‍ദേവ് കെ.എസ്., സംഗീത് ശിവന്‍

Submitted by Secretary on

ഗ്രേ - സംഘചിത്രപ്രദര്‍ശനം
ദേവു ജി.ആര്‍, ജെയിംസ്‌മോന്‍ പി.സി., രാഹുല്‍ദേവ് കെ.എസ്., സംഗീത് ശിവന്‍
2019 ഫെബ്രുവരി 4 മുതല്‍ 10 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചിത്രശാല ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, തൃശൂര്‍