സംഘചിത്രപ്രദര്‍ശനം - ജ്ഞ - ദീപ കെ.പി., ബിനീഷ് നാരായണന്‍, ബിജിമോള്‍ കെ.സി., സുധീഷ് പല്ലിശ്ശേരി