ഷിജോ ജേക്കബ് - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - DISPLACED/MISPLACED