ശ്രീവത്സന്‍ പി.- ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

Out of Syllabus

ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനം

ശ്രീവത്സന്‍ പി.

2018 ജനുവരി 16 - 23
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
മലമ്പുഴ