ശിവദാസ്‌ എടക്കാട്ടുവയല്‍ - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം നിര്‍വേഷ്‌ഠിതം ശിവദാസ്‌ എടക്കാട്ടുവയല്‍ 2016 ഫെബ്രുവരി 20-26 ചിത്രശാല ആര്‍ട്ട്‌ ഗ്യാലറി, തൃശ്ശൂര്‍ ഉദ്‌ഘാടനം പ്രൊഫ. കാട്ടൂര്‍ നാരായണപിള്ള (ചെയര്‍മാന്‍, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി) 2016 ഫെബ്രുവരി 20 രാവിലെ 11ന്‌