ശില്പകേരളം കലാക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

ശില്പകേരളം കലാക്യാമ്പ്
ആഗസ്റ്റ് 1 ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് 3 മണി

കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കര്‍ സ്മാരക ദേശീയ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ മ്യൂസിയം & ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം