ശരത് ശശി, കെ.യു.ശ്രീകുമാര്‍, ലക്ഷ്മി സുദര്‍ശന്‍ - സംഘ ശില്പ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

ശരത് ശശി, കെ.യു.ശ്രീകുമാര്‍, ലക്ഷ്മി സുദര്‍ശന്‍ - സംഘ ശില്പ പ്രദര്‍ശനം
2018 ഒക്ടോബര്‍ 2 മുതല്‍ 8 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
കോഴിക്കോട്