'വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍' -

Submitted by Secretary on

'വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍'
ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

ഏകാംഗ ഡ്രോയിംഗ് പ്രദര്‍ശനം
തൃശ്ശൂര്‍ ചിത്രശാല ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറിയില്‍
2019 ജനുവരി 27 മുതല്‍  ഫെബ്രുവരി 2 വരെ