വര്‍ണ്ണം - ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

വര്‍ണ്ണം
ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
കോട്ടപ്പുറം, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
ഉദ്ഘാടനം
ശ്രീ.കെ.ആര്‍.ജൈത്രന്‍
(കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരസഭ ചെയര്‍മാന്‍)
2018 ഡിസംബര്‍ 4 രാവിലെ 9.30ന്