വരക്കൂട്ടം - ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

വരക്കൂട്ടം
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം

2018 മെയ് 22 മുതല്‍ 27 വരെ
ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, മലപ്പുറം, കോട്ടക്കുന്ന്