ലേറ്റന്റ് സെഗ്‌മെന്റ്‌സ് - സന്തോഷ് സദ്രക് - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം