രാജേന്ദ്രന്‍ പുല്ലൂരിന്റെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - രൂപാന്തരം