രാജാ രവിവര്‍മ്മ അനുസ്മരണവും ചിത്രാര്‍ച്ചനയും

Submitted by Secretary on

രാജാ രവിവര്‍മ്മ അനുസ്മരണവും
ചിത്രാര്‍ച്ചനയും

കിളിമാനൂര്‍ ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
2018 ഒക്ടോബര്‍ 2

ഉദ്ഘാടനം:  അഡ്വ.ബി.സത്യന്‍ എം.എല്‍.എ.
 2018 ഒക്ടോബര്‍ 2 കാലത്ത് 9 മണി.