രാജന്‍ കൃഷ്ണന്‍ അനുസ്മരണം

Submitted by Secretary on

രാജന്‍ കൃഷ്ണന്‍ അനുസ്മരണം
          
2017 ഫെബ്രുവരി 11 (ശനി)
വൈകുന്നേരം 5 മണി
ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ കലാകേന്ദ്രം, എറണാകുളം

        
പ്രഭാഷണം  :    ശ്രീ. സുധീര്‍ പട്വര്‍ദ്ധന്‍

അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം   :   ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ്, എം.പി.