യക്ഷിയാനം

Submitted by Secretary on

യക്ഷിയാനം - നോട്ടീസ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

യക്ഷിയാനം
മലമ്പുഴ യക്ഷി പാര്‍ക്ക്, പാലക്കാട്്
2019 ഫെബ്രുവരി 26 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 9 വരെ

ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ-ഗ്രാമീണ
ആദിവാസി ഗോത്ര ചിത്ര-ശില്്പ കലാ ക്യാമ്പ്

സാംസ്്കാരിക മേള