മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 70-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാര്‍ഷികം

Submitted by Secretary on

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 70-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാര്‍ഷികം
ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
ശബരി ആശ്രമം, അകത്തേത്തറ, പാലക്കാട്
2019 ജനുവരി 13ന്‌