മയ്യഴി - കെ.ജി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍- ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

മയ്യഴി

കെ.ജി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍

ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

2019 ജനുവരി 7 മുതല്‍ 10 വരെ

മലയാള കലാഗ്രാമം, മാഹി