മധു മടപ്പള്ളി അനുസ്മരണ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

മധു മടപ്പള്ളി അനുസ്മരണ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം
2019 ഫെബ്രുവരി 17 -24
ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, കോഴിക്കോട്‌