'മഞ്ഞ്' സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രഫി ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

'മഞ്ഞ്'
സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രഫി ക്യാമ്പ്
കല്പറ്റ

2017 ഡിസംബര്‍ 6 - 10

ഉദ്ഘാടനം
ശ്രീ. സി.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ എം.എല്‍.എ.
ഡിസംബര്‍ 7 രാവിലെ 10 മണി