ബിനു കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - സോള്‍ ഓഫ് ദി എര്‍ത്ത്‌