ഫോട്ടോഗ്രാഫി, കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ഏകാംഗപ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ 2014 - 2015

ഫോട്ടോഗ്രാഫി, കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ഏകാംഗപ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ 2014 - 2015

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ (2014-2015) ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും, കാര്‍ട്ടൂണിനും ഏകാംഗപ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ 10,000/- രൂപ വീതം ഗ്രാന്റ്‌ നല്‍കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സ്വന്തം രചനകളുടെ 8" X 6" സൈസിലുള്ള പത്തു കളര്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകള്‍, ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്‌, പ്രദര്‍ശനം നടത്തുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഗ്യാലറി എന്നിവയടങ്ങുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാകാരീ കലാകാരന്മാര്‍ 2015 ഫെബ്രുവരി 28ന്‌ മുന്‍പായി അക്കാദമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാലറിയിലാണ്‌ പ്രദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടത്‌. കേരളീയരോ, കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്നവരോ ആയവര്‍ക്കാണ്‌ പ്രദര്‍ശനത്തിനുള്ള സഹായം ലഭിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാകാരീ കലാകാരന്മാര്‍ പ്രദര്‍ശനദിവസങ്ങളില്‍ താമസസൗകര്യം സ്വയം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. ഇതിനായി 3000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നതാണ്‌.

അപേക്ഷാ ഫോറം അക്കാദമിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും (www.lalithkala.org) അക്കാദമി ഗ്യാലറികളിലും 2014 ആഗസ്റ്റ്‌ 5 മുതല്‍ ലഭ്യമാണ്‌. തപാലില്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ സെക്രട്ടറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍ - 20 എന്ന വിലാസത്തില്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ ഒട്ടിച്ച കവര്‍ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്‌. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോറവും മറ്റു വിവരങ്ങളും 2014 സെപ്‌തംബര്‍ 16-ാം തീയതിക്കു മുന്‍പായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ തൃശൂരിലുള്ള മുഖ്യകാര്യാലയത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം.