ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏകാംഗ പ്രദര്‍ശനത്തിന്കലാകാരന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏകാംഗ പ്രദര്‍ശനത്തിന്
കലാകാരന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ 2018 2019 വര്‍ഷത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏകാംഗ പ്രദര്‍ശനത്തിനായി കലാകാരന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
അജീബ് കോമാച്ചി, വിജേഷ് വള്ളിക്കുന്ന്, ദാസന്‍ വാണിയമ്പലം, ഡിപിന്‍ അഗസ്റ്റിന്‍, മനോജ് പരമേശ്വരന്‍, വിപിന്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍, വി.ആര്‍.ജയചന്ദ്രന്‍
എന്നിവരെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 50,000/-രൂപ ഗ്രാന്റും സൗജന്യ ഗ്യാലറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാകാരന്മാര്‍ക്ക്
നല്‍കുന്നത്.