ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം - പ്രഭാഷണം :ശ്രീ. ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് ആഷര്‍മന്‍

Submitted by Secretary on

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം

പ്രഭാഷണം :
ശ്രീ. ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് ആഷര്‍മന്‍
(പ്രശസ്ത പ്ലാറ്റിനം പ്രിന്റ് മേക്കര്‍ / ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രകാരന്‍)

2018 ഫെബ്രുവരി 14, 5.30ന്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, തൃശൂര്‍