പെരുങ്കളിയാട്ടം - ഫോട്ടോ പദര്‍ശനം (സജീഷ് ആളുപ്പറമ്പില്‍)

Submitted by Secretary on

പെരുങ്കളിയാട്ടം
ഫോട്ടോ പദര്‍ശനം
സജീഷ് ആളുപ്പറമ്പില്‍

2021 ജനുവരി 9 മുതല്‍ 16 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, പയ്യന്നൂര്‍