പൂജ്യം - ദേവരാജ് ദേവന്റെ ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

പൂജ്യം - ദേവരാജ് ദേവന്റെ ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം
2021 ഫെബ്രുവരി 8 മുതല്‍ 15 വരെ
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി കോഴിക്കോട്