'നൈസര്‍ഗികം' ദേശീയ ജലച്ചായ ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പും ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേഷനും

Submitted by Secretary on

'നൈസര്‍ഗികം' ദേശീയ ജലച്ചായ ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പും ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേഷനും
2019 ഫെബ്രുവരി 8 മുതല്‍ 11 വരെ
പാരഡൈസ് റിസോര്‍ട്ട്, കുമരകം