'നിറകേരളം' ദശദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on