'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് - ചെറുതുരുത്തി

Submitted by Secretary on

'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
2019 ഫെബ്രുവരി 9
പഞ്ചായത്ത് ഓപ്പണ്‍ ഓഡിറ്റോറിയം, ചെറുതുരുത്തി