ദേശീയ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് - ചോളമണ്ഡലം ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ്

Submitted by Secretary on

 

 

 

ദേശീയ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് - ചോളമണ്ഡലം ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ്
സെപ്റ്റംബര്‍ 20 മുതല്ഡ 26
ഉദ്ഘാടനം
അച്യുതന്‍ കൂടല്ലൂര്‍
2018 സെപ്തംബര്‍ 20
വൈകുന്നേരം 5 മണി