ടെന്‍ഡര്‍ - ബ്രാസ്സ് (സ്‌ക്രാപ്പ്), കോപ്പര്‍, സിങ്ക്, ബീ വാക്‌സ്

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ശില്പ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ബ്രാസ്സ് (സ്‌ക്രാപ്പ്), കോപ്പര്‍, സിങ്ക്, ബീ വാക്‌സ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

ബ്രാസ്സ് (സ്‌ക്രാപ്പ്), കോപ്പര്‍, സിങ്ക്, ബീ വാക്‌സ്

 

TENDER FORM (Click here to download)