ടെന്‍ഡര്‍

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ശില്പ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഗ്രാനൈറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

TENDER DETAILS (CLICK HERE TO DOWNLOAD)