ടി.മുരളി - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - The Agony

Submitted by Secretary on

ടി.മുരളി
ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - The Agony
2019 ആഗസ്റ്റ് 3 മുതല്‍ 10 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
കോഴിക്കോട്‌