ജിജി ജോര്‍ജ് - ഏകാംഗ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

Strange sounds from above the skies

ഏകാംഗ പ്രദര്‍ശനം
ചിത്രങ്ങള്‍  ി ശില്പങ്ങള്‍ ി രേഖാചിത്രങ്ങള്‍

ജിജി ജോര്‍ജ്

2018 ജനുവരി 30 - ഫെബ്രുവരി 6
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതിഭവന്‍, തിരുവനന്തപുരം