ചുമര്‍ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് & ടെറാക്കോട്ട ശില്പകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

ചുമര്‍ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്  &  ടെറാക്കോട്ട ശില്പകലാ ക്യാമ്പ്

11-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്

 

അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
ശക്തിഭദ്രം

ചുമര്‍ ചിത്രകലാ ക്യമ്പ്
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അങ്കണം

ടെറാക്കോട്ട ശില്പകലാ ക്യമ്പ്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അങ്കണം